När vi träffas första gången, kommer vi efter genomgång av Ditt ärende, ha en uppfattning om omfattningen, ungefärliga kostnader och förhoppningsvis även en preliminär plan om den fortsatta handläggningen. Tar vi oss an uppdraget och Du accepterar vårt upplägg kommer vi att träffa avtal om uppdraget (vi benämner detta avtal Uppdragsfullmakt). Till detta avtal har vi även allmänna villkor som gäller oavsett vilket uppdrag det är fråga om.

Vi på Advokatfirman Schumacher anser att öppenhet och transparens är det mest korrekta. Vi redovisar därför våra villkor klart tydligt. Du kan läsa dessa nedan.

Känn Dig varmt välkommen till oss på Advokatfirman Schumacher!

Allmänna villkor för
ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER & CO KB
Reviderade 2015-01-01

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER & CO KB (916640-6117) (”ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER”) tillhandahåller sina klienter.
Härutöver gäller för uppdraget mellan ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER och klienten särskild träffad Uppdragsfullmakt respektive av enligt Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed samt reglerna kring Konsumenttvistnämnden.

1.2 När Ni anlitar ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER anses Ni ha accepterat dessa villkor. Avvikelser från villkoren skall vara skriftliga för att vara gällande.

1.3 Villkoren kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid under särskild flik på vår hemsida www.schumacher.se. Ändringar gäller endast i uppdrag som har påbörjats, efter det att den nya versionen har lagts ut på vår webbplats.

2. Identifiering m.m.

2.1 Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende Er och annan person som för Er räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver liksom redovisning av varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi kan även komma att inhämta information från externa källor för att verifiera den information som lämnas till oss.

2.2 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta Er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

2.3 När Ni anlitar oss anses Ni ha samtyckt till att vi behandlar Era personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt 2. Vi behöver som regel även behandla Era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och Ni ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan behandling.

Vidare i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) – PUL – informeras Ni om att Era personuppgifter kommer att behandlas i vårt ärenderegister. Vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Ändamålet med databehandlingen är i enlighet med fullmakten som ges oss. ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER hanterar ärendet under sekretess. Ni har rätt att en gång per år få ta del av de databehandlade personuppgifter som finns registrerade om Er. Ni har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och rättelse skall vara skriftliga och ställda till oss.

Om Ni har frågor om vår personuppgiftsbehandling ber vi Er att kontakta någon av de personer som anges i punkten 11.1 nedan.

2.4 I samband med att Ni anlitar oss ger Ni oss även rätt att i förekommande fall begära kreditupplysning eller motsvarande gällande Er respektive eventuell motpart till Er.

2.5 När vi tillhandahåller tjänster momsfritt till en klient i annat land inom EU:s momsområde, d.v.s. när vi inte är skyldiga att debitera svensk mervärdesskatt, är vi enligt lag skyldiga att till Skatteverket ange klientens VAT-nummer och värdet på de tillhandahållna tjänsterna i en periodisk sammanställning. Om Ni motsätter er att vi gör det är vi förhindrade att biträda Er.

3. Uppdragets/tjänstens omfattning och utförande

3.1 För att utveckla relationerna med Er och vår förståelse för Er – och i förekommande fall Er affärsverksamhet – kommer vi att utse en klientansvarig advokat. Den klientansvarige advokaten har det övergripande ansvaret för våra tjänster gentemot Er. Det kommer också att finnas en advokat som är ansvarig för vårt arbete i varje enskilt uppdrag. Detta kan vara den klientansvarige eller en annan advokat med relevant sakkunskap. De dagliga kontakterna med oss kommer att ske via ansvarige advokats biträdande jurist.

3.2 Vi accepterar uppdraget som ett uppdrag för ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER och inte som ett uppdrag för en enskild advokat. Samtliga ADVOKATFIRMAN SCHUMACHERS delägare och övrig personal som arbetar i uppdraget utför sina
tjänster för Er i enlighet med dessa villkor.
Des sa personer har inte något personligt ansvar mot Er utöver vad som kan följa av tvingande regler. Avtalet om uppdraget är således ett avtal med ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER och inte med någon person, som har anknytning till ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER.

3.3 Vi arbetar i förekommande fall i team för att tillhandahålla Er den sakkunskap och de resurser som krävs i varje enskilt uppdrag. I början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om omfattningen av våra tjänster samt vilka personer som skall arbeta med uppdraget. Omfattningen kan, om detta inte negativt påverkar uppdraget eller ökar kostnaderna väsentligt (>20 procent), därefter ändras, ökas eller minskas, och vi kan komma under tid att behöva byta personer i teamet.

3.4 Uppdragets närmare omfattning och inriktning regleras i såväl uppdragsfullmakt som uppdragsbrev, vilka Ni erhåller direkt eller i anslutning till uppdragets mottagande.

3.5 Ni ansvarar för att uppdragets omfattning och inriktning enligt uppdragsavtalet bedömts tillgodose Ert behov på ett rimligt sätt.

3.6 Ändringar av och tillägg till ett befintligt uppdragsavtal gäller utöver vad som stadgas under denna punkt 3. endast om de har bekräftats skriftligen av båda parter.

3.7 Vi äger rätt att avbryta uppdraget i av Sveriges Advokatsamfund gällande regler härom.

4. Arvoden

4.1 På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse Er med en uppskattning av vårt arvode. Beroende på uppdragets natur kan vi också avtala om en budget, fast pris eller annat arvodesarrangemang. För det fall det inte särskilt anges är alla arvodesbelopp exklusive lagstadgad mervärdesskatt.

4.2 Om inte annat har avtalats bestäms våra arvoden av följande omständigheter
(a) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt,
(b) uppnått resultat,
(c) nedlagd tid,
(d) det värde som uppdraget avser,
(e) eventuella risker för ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER,
(f) den tidspress som gällt för uppdraget samt
(g) arbete utanför ordinarie arbetstid, på helger och under semesterperiod.

Våra arvoden överensstämmer med Sveriges Advokatsamfunds regler.

4.3 Utöver arvode har vi rätt till ersättning för utlägg och kostnader i samband med uppdraget, såsom bl.a. ansöknings- och registreringsavgifter samt utlägg för resor, kost och logi. Härutöver kan vi debitera för sekreterartjänster och administrativa tjänster, fotokopiering, utskrifter, fax, bud, porto etc. Normalt betalar vi begränsade utgifter för Er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till Er för betalning eller låta Er stå som beställare och betalningsansvarig för exempelvis sakkunnig eller annan som behöver anlitas i ett uppdrag.

4.4 ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER genomför skälig höjning av överenskommet timarvode årligen vid varje årsskifte. Normalt följer detta inom ramen för den procentuella justering av den statliga timkostnaden för rättshjälp från föregående år till nästföljande/innevarande år.

4.5 ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER underrättar Er skriftligen så snart det är uppenbart att det eventuellt beräknade arvodet kommer att överskridas. Ni har sedan att senast inom tio (10) arbetsdagar efter underrättelsen meddela oss om eventuella invändningar.

5. Fakturering

5.1 Vi fakturerar regelbundet – normalt varje månad. ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER kan även i övrigt tillhandahålla Er kontinuerlig information om upparbetade arvoden. Om ADVOKATFIRMAN
SCHUMACHER och Ni inte har avtalat om annat är betalningsvillkoret för våra fakturor 10 dagar (netto).

Vi debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen jämte inkassoavgifter enligt gällande lagstiftning vid försenad betalning.

5.2 I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan vi komma att ställa ut en preliminär faktura ”á conto” för vårt arvode. I sådana fall skall den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats ”á conto” dras av.

5.3 Om inte annat särskilt överenskommes begär vi alltid förskott innan ett uppdrag påbörjas. I vissa fall kommer vi att begära förskott även under pågående uppdrag. Förskotten kommer att användas till att reglera framtida slutliga fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Förskottsbeloppen är s.k. klientmedel och avsätts på sådant särskilt konto.

5.4 Om en betalning av en faktura inte betalas i rätt tid, kan vi komma att överväga avbryta uppdraget. Detta sker då i enlighet med av Sveriges Advokatsamfunds gällande regler härom.

6. Rättsskydd vid tvister

6.1 I vissa ärenden kan ersättning för ombudskostnader täckas, i vart fall till viss del, av Er hem- eller företagsförsäkring (s.k. rättsskyddsförsäkring). Ni skall underrätta oss om Ni har en rättsskyddsförsäkring. På Er begäran medverkar vi till att Er rättsskyddsförsäkring kan tas i anspråk.

6.2 Ersättning för kostnader under rättsskyddsförsäkringen är ett mellanhavande mellan försäkringsbolaget och Er. Eventuella synpunkter eller oenighet med Ert försäkringsbolag skall därför riktas direkt mot detta och gärna med kännedomskopia till oss.

ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER fakturerar Er och när ärendet är avslutat skickar vi en kostnadsräkning jämte en specificerad arbetsredogörelse med en begäran om utbetalning till Er i enlighet med kostnadsräkningen, förutsatt att vi dessförinnan erhållit full betalning för nedlagt arbete. Det skall särskilt noteras att försäkringsbolaget enligt sina försäkringsvillkor kan komma att ersätta en begränsad del av vårt biträde, bl.a. på grund av att villkoren innehåller regler om att inte alla åtgärder ersätts. Eventuell differens mellan vad försäkringsbolaget ersätter och vad ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER har fakturerat för nedlagt arbete belastas Er.

7. Ansvarsbegränsning

7.1 Vår rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som Ni har presenterat för oss. Ni kan därför inte använda eller förlita Er på rådgivningen för något annat syfte eller i annan situation eller ändamål än det för vilket vi har lämnat rådgivning. Om ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER och Ni inte har avtalat om annat, omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser eller internationella konsekvenser.

Vi genomför uppdraget i enlighet med de vid varje tidpunkt gällande reglerna och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och gällande praxis vid den tidpunkt som uppdraget genomförs. Vi har inget ansvar för följderna av författningsändringar eller omtolkningar som görs efter det datum som vi har avrapporterat uppdraget.

7.2 ADVOKATFIRMAN SCHUMACHERS rådgivning i uppdraget avser endast svensk lag och den omfattar följaktligen inte lagen i någon annan jurisdiktion. Om vi uttalar oss om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av vår allmänna erfarenhet om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner. Sådana uttalanden är inte juridisk rådgivning.

ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER biträder Er emellertid gärna med att hämta in nödvändig rådgivning från jurister i sådana jurisdiktioner. Av vår information på vår hemsida www.schumacher.se framgår från vilka länder och städer vi har så-dana kontakter med.

7.3 Vårt ansvar för skada som Ni vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida är per uppdrag begränsat till det belopp som anges i mellan oss träffat avtal (Uppdragsfullmakt), dock maximalt tre (3) miljoner svenska kronor eller, om vårt arvode i det aktuella uppdraget understiger en miljon svenska kronor, en (1) miljon svenska kronor.

7.4 Vårt ansvar gentemot Er skall reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Ni har tecknat eller som har tecknats för Er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med Ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

7.5 Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att Ni använt våra arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkten 7.9 nedan ansvarar vi inte för skada som drabbat tredje man genom att Ni använt Er av våra arbetsresultat eller råd.

7.6 Om vi har åtagit oss att lämna råd om möjliga skattekonsekvenser omfattar vårt ansvar inte skatter som Ni skall betala om det inte vid tidpunkten för vår rådgivning stod klart att Ni kunde ha uppnått Era kommersiella mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan ytterligare kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av dessa
skatter.

7.7 Andra rådgivare och fackmän skall anses vara oberoende av oss (oavsett om vi anlitat dem eller om Ni kontrakterat dem direkt). Vi ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till oss eller till Er.

7.8 Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Vi är således inte ansvariga för skada som beror på myndighetsåtgärd/-beslut, krigs- eller terroristhändelse, upplopp och motsvarande, olika naturkatastrofer samt strejk, blockad, bojkott, lockout eller någon annan liknande omständighet. Ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller förbehållet även om vi själva är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd.

7.9 Om ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER på Er begäran avtalar om att tredje man kan förlita sig på rådgivning eller ett dokument som tagits fram av oss, skall det inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar. ADVOKATFIRMAN SCHUMACHERS ansvar mot en sådan tredje man är detsamma som ansvaret mot Er. Eventuella belopp som vi betalar till tredje man till följd av ett sådant ansvar skall i motsvarande mån minska vårt ansvar mot Er. Även om ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER särskilt har avtalat om att tredje man får förlita sig på rådgivning eller ett dokument som vi tagit fram åtar sig ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER därmed inte något rådgivaransvar mot en sådan tredje man.

7.10 Om ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER avbryter utförandet av ett uppdrag eller relationen med Er på grund av omständighet som beror på Er, eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, skall ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till.

7.11 Ansvarsbegränsning som enligt dessa vill-kor och/eller separat avtal med Er gäller för ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på delägare eller tidigare delägare i ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER och jurister och andra personer som arbetar för, eller har arbetat för, eller anlitas eller har anlitats av ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER även inbegripet bolaget ADVOKAT CLAS SCHUMACHER AB och CLAS SYSTEMS AB.

7.12 Ovan angivna ansvarsbegränsningar gäller inte i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet.

7.13 ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER har för sin verksamhet anpassad ansvarsförsäkring.

8. Kommunikation

8.1 Såvida inte annat avtalats kommunicerar vi med Er och andra parter involverade i ett uppdrag via Internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt, vilka dock kan innebära risker för vilka vi inte tar något ansvar. Om Ni skulle föredra att inte kommunicera via Internet eller e-post i något uppdrag, var vänlig underrätta Er ärendeansvarige advokat.

8.2 Våra spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon med oss.

9. Marknadsmissbruksdirektivet enligt EG

Vi förväntar oss att Ni underrättar oss när Ni vill att vi upprättar och för en insiderförteckning för att Ni skall kunna uppfylla Era förpliktelser enligt marknadsmissbruksdirektivet (2003/6/EG) och underliggande regler (gemensamt ”MAR”). Om Ni begär ett exemplar av insiderförteckningen kommer vi att överlämna den till Er så snart som möjligt efter begäran om sådan görs inom fem år och en dag efter det att förteckningen upprättades eller daterades. Det åligger Er att hålla insiderförteckningen konfidentiell och att endast använda den för att uppfylla era förpliktelser enligt MAR.

10. Immateriella rättigheter och marknadsföring

10.1 Vi äger upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som vi skapar i ett uppdrag. Ni har självklart rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet tagits fram.

10.2 Om vi inte har avtalat om annat kommer vi att sända alla originalhandlingar till Er när uppdraget har avslutats. Vi kommer att behålla kopior av dokument för vår egen arkivering. När en viss transaktion har blivit allmänt känd kan vi komma att informera om vårt uppdrag för Er i vårt marknadsföringsmaterial och på vår webbplats. Sådan information får endast innehålla uppgifter som redan kommit till allmän kännedom. Om vi har anledning anta, att Ni kommer att reagera negativt kommer vi att begära Ert medgivande innan vi lämnar vår information.

11. Förfarande vid klagomål och krav

11.1 Om Ni av något skäl är missnöjd med våra tjänster och vill framställa klagomål, ber vi Er att meddela ärendeansvarig advokat detta så snart som möjligt. Alternativt kan Ni kontakta klientansvarig advokat (den delägare som är Er primära kontakt).

Efter en reklamation eller anmärkning skall Advokatfirman Schumacher alltid beredas tillfälle, att inom skälig tid och, om möjligt, avhjälpa fel eller brist, innan krav på ersättning kan begäras av Er.

 

11.2 Krav skall, för att vara giltigt, framställas senast 365 dagar (12 månader) efter det senare av

(i) dagen för vår sista faktura eller senaste delfaktura avseende det uppdrag, till vilket kravet hänför sig alternativt

(ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller borde ha blivit kända för Er.

11.3 Om Ert krav mot oss baseras på tredje mans, skattemyndighets eller annan myndighets krav mot Er skall vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för Er räkning under förutsättning att vi håller Er skadeslös. Om Ni reglerar,
träf­­far förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke, skall vi inte ha något ansvar för kravet. Om Ni ersätts av oss för något krav skall Ni, som villkor för vår ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man till oss eller till våra försäkringsgivare.

11.4 I tvist avseende s.k. konsumenttvister (en­dast konsumenter) om belopp överstigande 1 000 kr, kan sådan mot en ansökningskostnad avgöras av Konsumenttvistnämnden (KTN).

Särskilda villkor gäller för ärenden som ska avgöras av KTN.

Vi utgår från att Ni innan ansökan meddelar oss Er intention härom.

12. Tillämplig lag och jurisdiktion

12.1 ADVOKATFIRMAN SCHUMACHERS uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt. Med undantag för punkten 11.4 ovan skall tvist med anledning av dessa allmänna villkor eller någon fråga som rör vårt uppdrag för Er avgöras slutligt i enlighet med Göteborgsklausulerna, Västsvenska Handelskammarens Förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande.

12.2 Skiljeförfarandets säte skall vara Helsingborg, Sverige.

Utan hinder av vad som anges i denna punkt 12 har ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER alltid rätt att välja att väcka talan mot Er om förfallna fordringar vid allmän domstol eller ansöka om betalningsföreläggande.

13. Övrigt

Vad som anges som ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER ovan gäller även i förekommande fall CLAS SYSTEMS AB (556653-0506) och ADVOKAT CLAS SCHUMACHER AB (556927-2700).