Drottninggatan 13, IV SE-252 21 Helsingborg, Sweden
+46-42-13 60 03

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

När vi träffas första gången, kommer vi efter genomgång av Ditt ärende, ha en uppfattning om omfattningen, ungefärliga kostnader och förhoppningsvis även en preliminär plan om den fortsatta handläggningen. Tar vi oss an uppdraget och Du accepterar vårt upplägg kommer vi att träffa avtal om uppdraget (vi benämner detta avtal Uppdragsfullmakt). Till detta avtal har vi även allmänna villkor som gäller oavsett vilket uppdrag det är fråga om.

Vi på Advokatfirman Schumacher anser att öppenhet och transparens är det mest korrekta. Vi redovisar därför våra villkor klart tydligt. Du kan läsa dessa nedan.

Känn Dig varmt välkommen till oss på Advokatfirman Schumacher!

Allmänna villkor för
ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER & CO KB
Reviderade 2018-12-12


1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER & CO KB (916640-6117) (”ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER”) tillhandahåller sina klienter.
Härutöver gäller för uppdraget mellan ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER och klienten särskild träffad Uppdragsfullmakt respektive av enligt Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed samt reglerna kring Konsumenttvistnämnden.

1.2 När Ni anlitar ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER anses Ni ha accepterat dessa villkor. Avvikelser från villkoren skall vara skriftliga för att vara gällande.

1.3 Villkoren kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid under särskild flik på vår hemsida www.schumacher.se. Ändringar gäller endast för uppdrag som har påbörjats efter att den nya versionen har lagts ut på vår webbplats.


2.1 Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende Er och annan person som för Er räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver liksom redovisning av varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi kan även komma att inhämta information från externa källor för att verifiera den information som lämnas till oss.

2.2 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta Er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

2.3 När Ni anlitar oss anses Ni ha samtyckt till att vi behandlar Era personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt 2. Vi behöver som regel även behandla Era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål


och Ni ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan be-handling.

Vidare i enlighet med Dataskyddsför-ordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR)) – informeras Ni om att Era personuppgifter kommer att behandlas i vårt ärenderegister. Vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Ändamålet med databehandlingen är i enlighet med fullmakten som ges oss. ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER hanterar ärendet under sek-retess. Ni har rätt att få ta del av de databehandlade personuppgifter som finns registrerade om Er. Ni har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och rättelse skall vara skriftliga och ställda till oss. Till dessa Allmänna Villkor bilägges nedan vår Integritetspolicy för Advokatfirman Schumacher & Co KB.

Om Ni har frågor om vår personupp-giftsbehandling ber vi Er att kontakta någon av de personer som anges i punkten 11.1 nedan.

2.4 I samband med att Ni anlitar oss ger Ni oss även rätt att i förekommande fall begära kreditupplysning eller motsvarande gällande Er respektive eventuell motpart till Er.

2.5 När vi tillhandahåller tjänster momsfritt till en klient i annat land inom EU:s momsområde, d.v.s. när vi inte är skyldiga att debitera svensk mervärdesskatt, är vi enligt lag skyldiga att till Skatteverket ange klientens VAT-nummer och värdet på de tillhandahållna tjänsterna i en periodisk sammanställning. Om Ni motsätter er att vi gör det är vi förhindrade att biträda Er.


3.1 För att utveckla relationerna med Er och vår förståelse för Er – och i förekommande fall Er affärsverksamhet – kommer vi att utse en klientansvarig advokat. Den klientansvarige advokaten har det övergripande ansvaret för våra tjänster gentemot Er. Det kommer också att finnas en advokat som är ansvarig för vårt arbete i varje enskilt upp-drag. Detta kan vara den klientan-svarige eller en annan advokat med relevant sakkunskap. De dagliga kon-takterna med oss kommer att ske via ansvarige advokats biträdande jurist.

3.2 Vi accepterar uppdraget som ett uppdrag för ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER och inte som ett uppdrag för en enskild advokat. Samtliga ADVOKATFIRMAN SCHUMACHERS delägare och övrig personal som arbetar i uppdraget utför sina
tjänster för Er i enlighet med dessa villkor.
Dessa personer har inte något per-sonligt ansvar mot Er utöver vad som kan följa av tvingande regler. Avtalet om uppdraget är således ett avtal med ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER och inte med någon person, som har anknytning till ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER.

3.3 Vi arbetar i förekommande fall i team för att tillhandahålla Er den sakkunskap och de resurser som krävs i varje enskilt uppdrag. I början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om omfattningen av våra tjänster samt vilka personer som skall arbeta med uppdraget. Omfattningen kan, om detta inte negativt påverkar uppdraget eller ökar kostnaderna väsentligt (>20 procent), därefter ändras, ökas eller minskas, och vi kan komma under tid att behöva byta personer i teamet.

3.4 Uppdragets närmare omfattning och inriktning regleras i såväl upp-dragsfullmakt som uppdragsbrev, vilka Ni erhåller direkt eller i anslutning till uppdragets mottagande.

3.5 Ni ansvarar för att uppdragets omfattning och inriktning enligt uppdragsavtalet bedömts tillgodose Ert behov på ett rimligt sätt.

3.6 Ändringar av och tillägg till ett befintligt uppdragsavtal gäller utöver vad som stadgas under denna punkt 3. endast om de har bekräftats skriftligen av båda parter.

3.7 Vi äger rätt att avbryta uppdraget i av Sveriges Advokatsamfund gällande regler härom.


4.1 På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse Er med en uppskattning av vårt arvode. Beroende på uppdragets natur kan vi också avtala om en budget, fast pris eller annat arvodesarrangemang. För det fall det inte särskilt anges är alla arvodesbelopp exklusive lagstadgad mervärdesskatt.

4.2 Om inte annat har avtalats bestäms våra arvoden av följande omständigheter
(a) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt,
(b) uppnått resultat,
(c) nedlagd tid,
(d) det värde som uppdraget avser,
(e) eventuella risker för ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER,
(f) den tidspress som gällt för upp-draget samt
(g) arbete utanför ordinarie arbetstid, på helger och under semesterperiod.

Våra arvoden överensstämmer med Sve-riges Advokatsamfunds regler.

4.3 Utöver arvode har vi rätt till ersättning för utlägg och kostnader i samband med uppdraget, såsom bl.a. ansöknings- och registreringsavgifter samt utlägg för resor, kost och logi. Härutöver kan vi debitera för sekreterartjänster och administrativa tjänster, fotokopiering, utskrifter, fax, bud, porto etc. Normalt betalar vi begränsade utgifter för Er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till Er för betalning eller låta Er stå som beställare och betalningsansvarig för exempelvis sak-kunnig eller annan som behöver anlitas i ett uppdrag.

4.4 ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER genomför skälig höjning av överenskommet timarvode årligen vid varje årsskifte. Normalt följer detta inom ramen för den procentuella justering av den statliga timkostnaden för rättshjälp från föregående år till nästföl-jande/innevarande år.

4.5 ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER underrättar Er skriftligen så snart det är uppenbart att det eventuellt beräknade arvodet kommer att överskridas. Ni har sedan att senast inom tio (10) arbetsdagar efter underrättelsen meddela oss om eventuella invändningar.


5.1 Vi fakturerar regelbundet – normalt varje månad. ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER kan även i övrigt tillhandahålla Er kontinuerlig information om upparbetade arvoden. Om ADVOKATFIRMAN
SCHUMACHER och Ni inte har avtalat om annat är betalningsvillkoret för våra fakturor 10 dagar (netto).

Vi debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen jämte inkassoavgifter enligt gällande lagstiftning vid försenad betalning.

5.2 I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan vi komma att ställa ut en preliminär faktura ”á conto” för vårt arvode. I sådana fall skall den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats ”á conto” dras av.

5.3 Om inte annat särskilt överenskommes begär vi alltid förskott innan ett uppdrag påbörjas. I vissa fall kommer vi att begära förskott även under pågående uppdrag. Förskotten kommer att användas till att reglera framtida slutliga fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Förskottsbeloppen är s.k. klientmedel och avsätts på sådant särskilt konto.

5.4 Om en betalning av en faktura inte betalas i rätt tid, kan vi komma att överväga avbryta uppdraget. Detta sker då i enlighet med av Sveriges Advokatsamfunds gällande regler härom.


6.1 I vissa ärenden kan ersättning för ombudskostnader täckas, i vart fall till viss del, av Er hem- eller företagsförsäkring (s.k. rätts-skyddsförsäkring). Ni skall underrätta oss om Ni har en rättsskyddsförsäkring. På Er begäran medverkar vi till att Er rättsskyddsförsäkring kan tas i anspråk.

6.2 Ersättning för kostnader under rättsskyddsförsäkringen är ett mel-lanhavande mellan försäkringsbolaget och Er. Eventuella synpunkter eller oenighet med Ert försäkringsbolag skall därför riktas direkt mot detta och gärna med kännedomskopia till oss.

ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER fakturerar Er och när ärendet är avslutat skickar vi en kostnadsräkning jämte en specificerad arbetsredogörelse med en begäran om utbetalning till Er i enlighet med kostnadsräkningen, förutsatt att vi dessförinnan erhållit full betalning för nedlagt arbete. Det skall särskilt noteras att försäkringsbolaget enligt sina försäkringsvillkor kan komma att ersätta en begränsad del av vårt biträde, bl.a. på grund av att villkoren innehåller regler om att inte alla åtgärder ersätts. Eventuell diffe-rens mellan vad försäkringsbolaget ersätter och vad ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER har fakturerat för nedlagt arbete belastas Er.


7.1 Vår rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som Ni har presenterat för oss. Ni kan därför inte använda eller förlita Er på rådgivningen för något annat syfte eller i annan situation eller ändamål än det för vilket vi har lämnat rådgivning. Om ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER och Ni inte har avtalat om annat, omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser eller internationella konsekvenser.

Vi genomför uppdraget i enlighet med de vid varje tidpunkt gällande reglerna och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och gällande praxis vid den tidpunkt som uppdraget genomförs. Vi har inget ansvar för följderna av författningsändringar eller omtolkningar som görs efter det datum som vi har avrapporterat uppdraget.

7.2 ADVOKATFIRMAN SCHUMACHERS rådgivning i uppdraget avser endast svensk lag och den omfattar följaktligen inte lagen i någon annan jurisdiktion. Om vi uttalar oss om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av vår allmänna erfarenhet om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner. Sådana uttalanden är inte juridisk rådgivning.

ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER biträder Er emellertid gärna med att hämta in nödvändig rådgivning från jurister i sådana jurisdiktioner. Av vår informa-tion på vår hemsida www.schumacher.se framgår från vilka länder och städer vi har sådana kontakter med.

7.3 Vårt ansvar för skada som Ni vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida är per uppdrag begränsat till det belopp som anges i mellan oss träffat avtal (Uppdragsfullmakt), dock maximalt tre (3) miljoner svenska kronor eller, om vårt arvode i det aktuella uppdraget understiger en miljon svenska kronor, en (1) miljon svenska kronor.

7.4 Vårt ansvar gentemot Er skall reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Ni har tecknat eller som har tecknats för Er eller enligt avtal eller ska-deslöshetsförbindelse där Ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med Ert avtal med en för-säkringsgivare eller annan tredje part eller om Era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

7.5 Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att Ni använt våra arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkten 7.9 nedan ansvarar vi inte för skada som drabbat tredje man genom att Ni använt Er av våra arbetsresultat eller råd.

7.6 Om vi har åtagit oss att lämna råd om möjliga skattekonsekvenser omfattar vårt ansvar inte skatter som Ni skall betala om det inte vid tidpunkten för vår rådgivning stod klart att Ni kunde ha uppnått Era kommersiella mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan ytterligare kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av dessa
skatter.

7.7 Andra rådgivare och fackmän skall anses vara oberoende av oss (oavsett om vi anlitat dem eller om Ni kontrakterat dem direkt). Vi ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till oss eller till Er.

7.8 Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Vi är således inte ansvariga för skada som beror på myndighetsåtgärd/-beslut, krigs- eller terroristhändelse, upplopp och motsvarande, olika naturkatastrofer samt strejk, blockad, bojkott, lockout eller någon annan liknande om-ständighet. Ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller förbehållet även om vi själva är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd.

7.9 Om ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER på Er begäran avtalar om att tredje man kan förlita sig på rådgivning eller ett dokument som tagits fram av oss, skall det inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar. ADVOKATFIRMAN SCHUMACHERS ansvar mot en sådan tredje man är detsamma som ansvaret mot Er. Eventuella belopp som vi betalar till tredje man till följd av ett sådant ansvar skall i motsvarande mån minska vårt ansvar mot Er. Även om ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER särskilt har avtalat om att tredje man får förlita sig på rådgivning eller ett dokument som vi tagit fram åtar sig ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER därmed inte något rådgivaransvar mot en sådan tredje man.

7.10 Om ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER avbryter utförandet av ett uppdrag eller relationen med Er på grund av om-ständighet som beror på Er, eller på skyldighet enligt lag eller god ad-vokatsed, skall ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till.

7.11 Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor och/eller separat avtal med Er gäller för ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på delägare eller tidigare delägare i ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER och jurister och andra personer som arbetar för, eller har arbetat för, eller anlitas eller har anlitats av ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER även inbegripet bolaget ADVOKAT CLAS SCHUMACHER AB och CLAS SYSTEMS AB.

7.12 Ovan angivna ansvarsbegränsningar gäller inte i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet.

7.13 ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER har för sin verk-samhet anpassad ansvarsförsäkring.


8.1 Såvida inte annat avtalats kommunicerar vi med Er och andra parter involverade i ett uppdrag via Internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt, vilka dock kan innebära risker för vilka vi inte tar något ansvar. Om Ni skulle föredra att inte kommunicera via Internet eller e-post i något uppdrag, var vänlig underrätta Er ärendean-svarige advokat.

8.2 Våra spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon med oss.


Vi förväntar oss att Ni underrättar oss när Ni vill att vi upprättar och för en insiderförteckning för att Ni skall kunna uppfylla Era förpliktelser enligt marknadsmissbruksdirektivet (2014/57/EG) och underliggande regler (gemensamt ”MAR”). Om Ni begär ett exemplar av insiderförteckningen kommer vi att överlämna den till Er så snart som möjligt efter begäran om sådan görs inom fem år och en dag efter det att förteckningen upprättades eller daterades. Det åligger Er att hålla insiderförteckningen konfidentiell och att endast använda den för att uppfylla era förpliktelser enligt MAR.


10.1 Vi äger upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som vi skapar i ett uppdrag. Ni har självklart rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet tagits fram.

10.2 Om vi inte har avtalat om annat kommer vi att sända alla originalhandlingar till Er när uppdraget har avslutats. Vi kommer att behålla kopior av dokument för vår egen arkivering. När en viss transaktion har blivit allmänt känd kan vi komma att informera om vårt uppdrag för Er i vårt marknadsföringsmaterial och på vår webbplats. Sådan information får endast innehålla uppgifter som redan kommit till allmän kännedom. Om vi har anledning anta, att Ni kommer att reagera negativt kommer vi att begära Ert medgivande innan vi lämnar vår information.


11.1 Om Ni av något skäl är missnöjd med våra tjänster och vill framställa klagomål, ber vi Er att meddela ärendeansvarig advokat detta så snart som möjligt. Alternativt kan Ni kontakta klientansvarig advokat (den delägare som är Er primära kontakt).

Efter en reklamation eller anmärkning skall ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER alltid beredas tillfälle, att inom skälig tid och, om möjligt, avhjälpa fel eller brist, innan krav på ersättning kan begäras av Er.

11.2 Krav skall, för att vara giltigt, framställas senast 365 dagar (12 månader) efter det senare av

(i) dagen för vår sista faktura eller senaste delfaktura avseende det uppdrag, till vilket kravet hänför sig alternativt

(ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller borde ha blivit kända för Er.

11.3 Om Ert krav mot oss baseras på tredje mans, skattemyndighets eller annan myndighets krav mot Er skall vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för Er räkning under förutsättning att vi håller Er skadeslös. Om Ni reglerar,
träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke, skall vi inte ha något ansvar för kravet. Om Ni ersätts av oss för något krav skall Ni, som villkor för vår ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man till oss eller till våra försäkringsgivare.

11.4 I tvist avseende s.k. konsumenttvister (endast konsumenter) om belopp överstigande 1 000 kr, kan sådan mot en ansökningskostnad avgöras av Konsumenttvistnämnden (KTN).

Särskilda villkor gäller för ärenden som ska avgöras av KTN.

Vi utgår från att Ni innan ansökan meddelar oss Er intention härom.


12.1 ADVOKATFIRMAN SCHUMACHERS uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt. Med undantag för punkten 11.4 ovan skall tvist med anledning av dessa allmänna villkor eller någon fråga som rör vårt uppdrag för Er slutligt avgöras enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler, varvid reglerna om förenklat skiljeförfarande skall tillämpas.

12.2 Skiljeförfarandets säte skall vara Helsingborg, Sverige. Språket för förfarandet skall vara svenska och svensk lag skall tillämpas på tvisten.


12.3 Utan hinder av vad som anges i denna punkt 12 har ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER alltid rätt att välja att väcka talan mot Er om förfallna fordringar vid allmän domstol eller ansöka om betalningsföreläggande. Språket för förfarandet skall vara svenska och svensk lag skall tillämpas på tvisten.


12.4 Talans forum under punkten 12.3 skall i de fall det inte är fråga om konsument alltid vara Halmstads tingsrätt.


Vad som anges som ADVOKATFIRMAN SCHUMACHER ovan gäller även i förekommande fall CLAS SYSTEMS AB (556653-0506) och ADVOKAT CLAS SCHUMACHER AB (556927-2700).

DATASKYDD

Som advokatbyrå och affärsdrivande företag värnar vi om våra klienters integritet och säkerhet! Du är viktig för oss.

Du har säkert hört talas om GDPR. Förkortningen står för General Data Protection Regulation och är dataskyddslagen som gäller inom hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR har ersatt den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL).

Det är viktigt för oss på Advokatfirman Schumacher att Du ska känna Dig trygg med hur vi hanterar Dina personuppgifter. Dina personuppgifter behöver vi bland annat för att Du ska kunna vara klient hos oss och för att vi ska kunna skicka handlingar elektroniskt till Dig på ett för oss båda säkert sätt.

Mer information om GDPR och vad det innebär för Dig som klient hos oss hittar Du på vår hemsida schumacher.se/personuppgifter.

Integritetspolicy för Advokatfirman Schumacher & Co KB

Från och med den 25 maj 2018 hanterar Advokatfirman Schumacher Dina personuppgifter enligt den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Denna integritetspolicy förklarar hur Advokatfirman Schumacher & Co KB samlar in och använder Din personliga information. Den beskriver också Dina rättigheter och hur Du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att Du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner Dig trygg i vår behandling av Dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till Dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och Ditt användarbeteende när Du använder vår webbplats utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som, helt eller delvis automatiserat, vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annan som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Advokatfirman Schumacher ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Advokatfirman Schumacher & Co KB, org.nr. 916640-6117, Drottninggatan 13, 252 20 Helsingborg (besöksadresser Drottninggatan 13, Helsingborg, och Skomakaregatan 6-8, Malmö), är personuppgiftsansvarigt för företagets behandling av personuppgifter. Du når även företaget per telefon 042-136003 eller mejl info@schumacher.se.

Advokatbyrå

Advokatfirman Schumacher & Co KB är en advokatbyrå med allt som det innebär och omfattar regelverk i lag och från Sveriges Advokatsamfund etiska regler och andra därtill föreskrifter. Byrån har fullständig sekretess på allt som vi företar oss. Det innebär att allt som sägs till oss, antecknas och alla handlingar som kommer in till eller upprättas hos byrån och förvaras där är sekretessbehandlade. Undantag gäller då det finns en tillämplig lag som gör att visst innehåll eller uppgift måste lämnas ut.

Vilka personuppgifter samlar vi in om Dig och för vilket ändamål (varför)?

När Du använder vår webbplats lagrar Advokatfirman information om Dig och Din användning. Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All data används och behandlas för att tillhandahålla, fullfölja åtaganden, utföra och förbättra Advokatfirmans tjänster till Dig som klient/besökare.

Klientvård
Vi använder oss av Dina personuppgifter för att kunna ge Dig service om Du kontaktar oss med frågor, inbokningar och intresseanmälningar samt för

Genomförande av uppdrag
Vi använder oss av klients och motparts personuppgifter för att kunna genomföra uppdraget
och uppfylla våra rättsliga förpliktelser i enlighet med vårt avtal och reglerna hos Sveriges Advokatsamfund.

Rekrytering och annat intresse för byrån
Om du söker arbete hos oss använder vi personuppgifter för att hantera och administrera arbetsansökningar och för att kunna genomföra korrespondens mellan oss.

På motsvarande vis gäller för Dig som har kontaktat oss i en intressefråga.


Informationen som lagras kan delas upp i olika kategorier.

 • Teknisk information/enhetsinformation
  • Genom loggar registrerar vi teknisk information om den enhet och den uppkoppling Du surfar med på våra webbplatser/tjänster. Den tekniska informationen omfattar även webbläsare, operativsystem, IP-nummer, cookies och tokens.
 • Geografisk information
  • När Du använder vår webbplatser/våra tjänster kan vi komma att beräkna Din geografiska position. Om Du har godkänt platstjänster på Din enhet samlar vi löpande in uppgifter om Din geografiska position. Denna används enbart tekniskt för Din egen upplevelse och förs inte vidare.
 • Cookies
  • När Du använder våra webbplatser lagrar vi cookies för statistiska ändamål och för att Du ska kunna översätta sidan till andra språk. Cookies hjälper oss också att anpassa vårt innehåll och därmed kunna förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser.
 • Klient, motpart och i ett ärende adekvata andra personer
  • Innan vi har ett uppdrag / kontakter med oss utan uppdrag / SMS och e-post från oss
   Ändamål Kategorier av personuppgifter Laglig grund
   Allmänt intresse för advo-katbyrån, intresse för att påbörja anställning hos oss, förfrågan, bekräftelse på mötesinbokning jämte annan sådan kommunikation
   • Namn
   • Personnummer
   • Kontaktuppgifter
   • Din korrespondens och uppgifter Du själv väljer att lämna till oss
   • Våra svar och kommentarer hänförliga till Dina frågor och önskemål
   Intresseavvägning.
   Vid rekryteringsfrågor in-tresseavvägning och/eller samtycke

   När avtalsförhållandet börjar/vi inleder ett uppdrag

   Ändamål Kategorier av personuppgifter Laglig grund
   För att kunna skriva upp-dragsfullmakt med Dig samt administrera uppdraget samt övrig hantering och admi-nistration för att kunna fullgöra uppdraget
   • Namn
   • Personnummer
   • Kontaktuppgifter
   • Jävsfrågor – således undersöker vi ävenså motpart och motpartsombud på liknande vis.
   • Faktureringssätt
   • Betalningsreferenser och uppgift om betalningar hos Skatteverket, Krono-fogdemyndighet, domstolar och offentliga register
   • Din korrespondens och uppgifter Du själv väljer att lämna
   • Våra svar och kommentarer hänförliga till Dina frågor och önskemål
   • Frågor och kontroller jämlikt lagen om pen-ningtvätt och terror-verksamhet
   Fullgörande av uppdraget.
   Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas att tacka nej till att biträda Dig.

   Under pågående uppdragsperiod / advokat-/klientförhållande

   Ändamål Kategorier av personuppgifter Laglig grund
   Biträde i ärendet enligt uppdragsfullmakt Utöver de uppgifter som redan lämnats för att ingå avtal kan vi nu komma att behandla personuppgifter och komplettera för ärendet adekvata frågor Fullgörande av uppdraget. Om uppgifter som vi behöver för dessa behandlingar inte lämnas av Dig kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi kan tvingas avsäga oss uppdraget.
   Fastställa och styrka rättsliga anspråk till följd av uppdraget och gällande rätt Utöver de uppgifter som redan lämnats för att ingå avtal kan vi nu komma att behandla följande personuppgifter.

   • Misstanke om penningtvätt som kan läggas till grund för avsägning av uppdraget
   • Andra uppgifter som behövs för att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet
   • Betalningsförsummelser
   Fullgörande av uppdraget.

   Eventuella brottsuppgifter eller känsliga uppgifter kan komma att behandlas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

   Klientkommunikation, kvali-tetsuppföljning, marknads-föring, administration med Ditt försäkringsbolag, ad-ministration med myndigheter, administration med extern ekonom, administration med extern växeltelefonist och nödvändig information till substituerande jurist och andra samarbetspartners. Utöver de uppgifter som redan lämnats för att skriva uppdragsfullmakt kan vi nu komma att behandla följande personuppgifter.

   • Din ekonomiska situation
   • Annat relevant, som är till förmån för Dig i ärendet.
   Berättigat intresse. Be-handlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna hantera administration, frågor och ärenden i uppdraget inom ramen för de angivna ändamålen.

   När uppdraget är slut
   Se under avsnittet ”Hur länge sparas uppgifterna?”.

   Samtycke i vissa fall
   Vissa behandlingar av personuppgifter kan komma att kräva den rättsliga grunden samtycke (t.ex. behandling av känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa). I sådana fall kommer vi att hämta in Ditt samtycke för just den behandlingen innan den påbörjas.

Hur samlas uppgifterna in?

Utöver de personuppgifter Du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från eller om Dig utifrån löpande kontakter med oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från annan källa enligt följande.

 • Uppdatera Dina personuppgifter mot offentliga register.
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditupplysningsföretag.
 • Uppgifter från inkassobolag och kronofogdemyndigheten
 • Uppgifter från referenspersoner.
 • Uppgifter som skapas i samband med när vi arbetar med Ditt ärende.
 • Foton och bildmaterial som tas fram när vi marknadsför och informerar om vår verksamhet

Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från Din webbläsare.

Vilka kan vi komma att dela Dina personuppgifter med?

Vi kommer att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av delar av Dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en revisor, extern ekonomifunktion, ett företag som sköter vår telefonväxel vissa tider på dygnet, telefon- och dataoperatör, ett företag som sköter våra utskick eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut Dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.


Normalt är all vår information krypterad, men kryptering kan i vissa fall kringgås. Vi kan komma att dela nödvändiga personuppgifter med en entreprenör som ska reparera något på vårt kontor, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, försäkringsbolag eller ett inkassoföretag.

Vår huvudregel är att inga personuppgifter ska komma att lämna vårt kontor. Vi kan däremot vara tvungna att behöva lämna ut Dina personuppgifter till domstolar, socialnämnd, polismyndighet, åklagare, Kronofogdemyndighet, Skatteverket eller andra berörda myndigheter.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi är en advokatbyrå och har därför att följa de regler som Sveriges Advokatsamfund ställer på oss. Det innebär att vi bevarar handlingar i respektive ärende digitalt i våra egna servrar eller motsvarande lokalt placerade datorer under tio år. Vi gallrar handlingar och uppgifter enligt Sveriges Advokatsamfunds regler.

Hur skyddas Dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda Dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Dina rättigheter som registrerad

Om Du inte vill att Dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan Du när som helst meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om Dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av Dina personuppgifter om Du t.ex. anser att de inte är korrekta. Du har rätt att i vissa fall få Dina personuppgifter överförda till Dig eller ett annat företag (dataportabilitet), i det senare fallet om det är tekniskt möjligt.

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar Dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan Du göra om Du tycker att vi inte behandlar Dina personuppgifter i enlighet med gällande regler.

Dataskyddsombud

Advokatfirman Schumacher & Co KB har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att företaget följer gällande integritetslagstiftning.
Clas Schumacher är utsedd att vara dataskyddsombud i Advokatfirman Schumacher & Co KB. Du kontaktar honom enklast antingen per telefon 042-13 60 03 eller mejl clas@schumacher.se.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Advokatfirman Schumacher gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen. Om väsentliga förändringar görs, som kräver Ditt samtycke, kommer vi att meddela Dig.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om Du har några frågor om vår behandling av Dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.

Advokatfirman Schumacher & Co KB
Drottninggatan 13, IV
252 21 Helsingborg
042-136003
info@schumacher.se