Drottninggatan 13, IV SE-252 21 Helsingborg, Sweden
+46-42-13 60 03

GDPR

DATASKYDD

Som advokatbyrå och affärsdrivande företag värnar vi om våra klienters integritet och säkerhet! Du är viktig för oss.

Du har säkert hört talas om GDPR. Förkortningen står för General Data Protection Regulation och är dataskyddslagen som gäller inom hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR har ersatt den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL).

Det är viktigt för oss på Advokatfirman Schumacher att Du ska känna Dig trygg med hur vi hanterar Dina personuppgifter. Dina personuppgifter behöver vi bland annat för att Du ska kunna vara klient hos oss och för att vi ska kunna skicka handlingar elektroniskt till Dig på ett för oss båda säkert sätt.

Mer information om GDPR och vad det innebär för Dig som klient hos oss hittar Du på vår hemsida schumacher.se/personuppgifter.

Integritetspolicy för Advokatfirman Schumacher & Co KB

Från och med den 25 maj 2018 hanterar Advokatfirman Schumacher Dina personuppgifter enligt den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Denna integritetspolicy förklarar hur Advokatfirman Schumacher & Co KB samlar in och använder Din personliga information. Den beskriver också Dina rättigheter och hur Du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att Du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner Dig trygg i vår behandling av Dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till Dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och Ditt användarbeteende när Du använder vår webbplats utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som, helt eller delvis automatiserat, vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annan som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Advokatfirman Schumacher ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Advokatfirman Schumacher & Co KB, org.nr. 916640-6117, Drottninggatan 13, 252 20 Helsingborg (besöksadresser Drottninggatan 13, Helsingborg, och Skomakaregatan 6-8, Malmö), är personuppgiftsansvarigt för företagets behandling av personuppgifter. Du når även företaget per telefon 042-136003 eller mejl info@schumacher.se.

Advokatbyrå

Advokatfirman Schumacher & Co KB är en advokatbyrå med allt som det innebär och omfattar regelverk i lag och från Sveriges Advokatsamfund etiska regler och andra därtill föreskrifter. Byrån har fullständig sekretess på allt som vi företar oss. Det innebär att allt som sägs till oss, antecknas och alla handlingar som kommer in till eller upprättas hos byrån och förvaras där är sekretessbehandlade. Undantag gäller då det finns en tillämplig lag som gör att visst innehåll eller uppgift måste lämnas ut.

Vilka personuppgifter samlar vi in om Dig och för vilket ändamål (varför)?

När Du använder vår webbplats lagrar Advokatfirman information om Dig och Din användning. Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All data används och behandlas för att tillhandahålla, fullfölja åtaganden, utföra och förbättra Advokatfirmans tjänster till Dig som klient/besökare.Klientvård
Vi använder oss av Dina personuppgifter för att kunna ge Dig service om Du kontaktar oss med frågor, inbokningar och intresseanmälningar samt för
Genomförande av uppdrag
Vi använder oss av klients och motparts personuppgifter för att kunna genomföra uppdraget och uppfylla våra rättsliga förpliktelser i enlighet med vårt avtal och reglerna hos Sveriges Advokatsamfund.

Rekrytering och annat intresse för byrån
Om du söker arbete hos oss använder vi personuppgifter för att hantera och administrera arbetsansökningar och för att kunna genomföra korrespondens mellan oss.

På motsvarande vis gäller för Dig som har kontaktat oss i en intressefråga.


Informationen som lagras kan delas upp i olika kategorier.

 • Teknisk information/enhetsinformation
  • Genom loggar registrerar vi teknisk information om den enhet och den uppkoppling Du surfar med på våra webbplatser/tjänster. Den tekniska informationen omfattar även webbläsare, operativsystem, IP-nummer, cookies och tokens.
 • Geografisk information
  • När Du använder vår webbplatser/våra tjänster kan vi komma att beräkna Din geografiska position. Om Du har godkänt platstjänster på Din enhet samlar vi löpande in uppgifter om Din geografiska position. Denna används enbart tekniskt för Din egen upplevelse och förs inte vidare.
 • Cookies
  • När Du använder våra webbplatser lagrar vi cookies för statistiska ändamål och för att Du ska kunna översätta sidan till andra språk. Cookies hjälper oss också att anpassa vårt innehåll och därmed kunna förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser.
 • Klient, motpart och i ett ärende adekvata andra personer
  • Innan vi har ett uppdrag / kontakter med oss utan uppdrag / SMS och e-post från oss
   Ändamål Kategorier av personuppgifter Laglig grund
   Allmänt intresse för advokatbyrån, intresse för att påbörja anställning hos oss, förfrågan, bekräftelse på mötesinbokning jämte annan sådan kommunikation
   • Namn
   • Personnummer
   • Kontaktuppgifter
   • Din korrespondens och uppgifter Du själv väljer att lämna till oss
   • Våra svar och kommentarer hänförliga till Dina frågor och önskemål
   Intresseavvägning.
   Vid rekryteringsfrågor intresseavvägning och/eller samtycke

   När avtalsförhållandet börjar/vi inleder ett uppdrag

   Ändamål Kategorier av personuppgifter Laglig grund
   För att kunna skriva uppdragsfullmakt med Dig samt administrera uppdraget samt övrig hantering och administration för att kunna fullgöra uppdraget
   • Namn
   • Personnummer
   • Kontaktuppgifter
   • Jävsfrågor – således undersöker vi ävenså motpart och motpartsombud på liknande vis
   • Faktureringssätt
   • Betalningsreferenser och uppgift om betalningar hos Skatteverket, Kronofogdemyndighet, domstolar och offentliga register
   • Din korrespondens och uppgifter Du själv väljer att lämna
   • Våra svar och kommentarer hänförliga till Dina frågor och önskemål
   • Frågor och kontroller jämlikt lagen om penningtvätt och terrorverksamhet
   Fullgörande av uppdraget.
   Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas att tacka nej till att biträda Dig.

   Under pågående uppdragsperiod / advokat-/klientförhållande

   Ändamål Kategorier av personuppgifter Laglig grund
   Biträde i ärendet enligt uppdragsfullmakt Utöver de uppgifter som redan lämnats för att ingå avtal kan vi nu kom­ma att behandla personuppgifter och komplettera för ärendet adekvata frågor Fullgörande av uppdraget. Om uppgifter som vi behöver för dessa behandlingar inte lämnas av Dig kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi kan tvingas avsäga oss uppdraget.
   Fastställa och styrka rättsliga anspråk till följd av uppdraget och gällande rätt Utöver de uppgifter som redan lämnats för att ingå avtal kan vi nu komma att behandla följande personuppgifter.

   • Misstanke om penningtvätt som kan läggas till grund för avsägning av uppdraget
   • Andra uppgifter som behövs för att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet
   • Betalningsförsummelser
   Fullgörande av uppdraget.

   Eventuella brottsuppgifter eller känsliga uppgifter kan komma att behandlas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

   Klientkommunikation, kvalitetsuppföljning, marknadsföring, administration med Ditt försäkringsbolag, administration med myndigheter, administration med extern ekonom, administration med extern växeltelefonist och nödvändig information till substituerande jurist och andra samarbetspartners. Utöver de uppgifter som redan lämnats för att skriva uppdragsfullmakt kan vi nu komma att behandla följande personuppgifter.

   • Din ekonomiska situation
   • Annat relevant, som är till förmån för Dig i ärendet.
   Berättigat intresse. Behandlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna hantera administration, frågor och ärenden i uppdraget inom ramen för de angivna ändamålen.

   När uppdraget är slut
   Se under avsnittet ”Hur länge sparas uppgifterna?”.

   Samtycke i vissa fall
   Vissa behandlingar av personuppgifter kan komma att kräva den rättsliga grunden samtycke (t.ex. behandling av känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa). I sådana fall kommer vi att hämta in Ditt samtycke för just den behandlingen innan den påbörjas.

Hur samlas uppgifterna in?

Utöver de personuppgifter Du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från eller om Dig utifrån löpande kontakter med oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från annan källa enligt följande.

 • Uppdatera Dina personuppgifter mot offentliga register.
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditupplysningsföretag.
 • Uppgifter från inkassobolag och kronofogdemyndigheten
 • Uppgifter från referenspersoner.
 • Uppgifter som skapas i samband med när vi arbetar med Ditt ärende.
 • Foton och bildmaterial som tas fram när vi marknadsför och informerar om vår verksamhet

Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från Din webbläsare.

Vilka kan vi komma att dela Dina personuppgifter med?

Vi kommer att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av delar av Dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en revisor, extern ekonomifunktion, ett företag som sköter vår telefonväxel vissa tider på dygnet, telefon- och dataoperatör, ett företag som sköter våra utskick eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut Dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.


Normalt är all vår information krypterad, men kryptering kan i vissa fall kringgås. Vi kan komma att dela nödvändiga personuppgifter med en entreprenör som ska reparera något på vårt kontor, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, försäkringsbolag eller ett inkassoföretag.

Vår huvudregel är att inga personuppgifter ska komma att lämna vårt kontor. Vi kan däremot vara tvungna att behöva lämna ut Dina personuppgifter till domstolar, socialnämnd, polismyndighet, åklagare, Kronofogdemyndighet, Skatteverket eller andra berörda myndigheter.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi är en advokatbyrå och har därför att följa de regler som Sveriges Advokatsamfund ställer på oss. Det innebär att vi bevarar handlingar i respektive ärende digitalt i våra egna servrar eller motsvarande lokalt placerade datorer under tio år. Vi gallrar handlingar och uppgifter enligt Sveriges Advokatsamfunds regler.

Hur skyddas Dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda Dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Dina rättigheter som registrerad

Om Du inte vill att Dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan Du när som helst meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om Dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av Dina personuppgifter om Du t.ex. anser att de inte är korrekta. Du har rätt att i vissa fall få Dina personuppgifter överförda till Dig eller ett annat företag (dataportabilitet), i det senare fallet om det är tekniskt möjligt.

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar Dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan Du göra om Du tycker att vi inte behandlar Dina personuppgifter i enlighet med gällande regler.

Dataskyddsombud

Advokatfirman Schumacher & Co KB har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att företaget följer gällande integritetslagstiftning.
Clas Schumacher är utsedd att vara dataskyddsombud i Advokatfirman Schumacher & Co KB. Du kontaktar honom enklast antingen per telefon 042-13 60 03 eller mejl clas@schumacher.se.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Advokatfirman Schumacher gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen. Om väsentliga förändringar görs, som kräver Ditt samtycke, kommer vi att meddela Dig.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om Du har några frågor om vår behandling av Dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.

Advokatfirman Schumacher & Co KB
Drottninggatan 13, IV
252 21 Helsingborg
042-136003
info@schumacher.se