Drottninggatan 13, IV SE-252 21 Helsingborg, Sweden
+46-42-13 60 03

Juridiken

Juridiken

För att kunna upprätthålla en hög kvalitet på vårt arbete tar vi inte an oss alla uppdrag. Det låter kanske konstigt, men detta är viktigt för oss, men självklart lika viktigt för Dig som klient – det vi erbjuder, det kan vi.

Härnedan ser Du de vanligast förekommande uppdragen som vi idag tillhandahåller och arbetar med. Kontakta oss idag för att se om vi kan biträda Dig i Ditt ärende.

Inom juridiken förekommer en rad områden som i vissa fall ”går in i varandra”. I de fall frågeställningen inom våra fyra segment går in i varandra är detta inga problem. Vi erbjuder Dig juridiskt biträde inom

 • Tvister i domstol
 • Bostadsrättsjuridik
 • Skadestånd
 • Fordringar och fordringsrätt
 • Intygsgivning av bostadsrättsföreningars ekonomiska planer
 • Avtalsrätt
 • Kompanjonrättsliga frågor och kompanjonavtal
 • Föreningsrätt
 • Ordförande vid årsstämmor
 • Styrelsearbete
 • Särskild granskare
 • Arbetsrätt – uppsägningar, avsked och motsvarande
 • Rättsskydd genom Ditt försäkringsbolag
 • Rättshjälp

Skicka oss ett meddelande

Välj kontakt:


 • Domstolstvister
 • Bostadsrättsjuridik
 • Intygsgivning av bostadsrättsföreningars ekonomiska planer
 • Fastighets- och entreprenadrätt
 • Fel i fastighet (såsom tvister i domstol)
 • Fastighetsrättsliga frågor via Kronofogden
 • Föreningsrätt
 • Ordförande vid årsstämmor
 • Särskild granskare
 • Fastighetsförsäljningar i juridiska sammanhang
 • Bostadsrättsombildning (även tvärtom – ombildning till egna hem)
 • Rättsskydd genom Ditt försäkringsbolag
 • Rättshjälp

Skicka oss ett meddelande

Välj kontakt:


 • Vårdnads- och umgängesfrågor
 • Bodelningsförrättare
 • Boutredningsman
 • Testamenten och tvister kring testamenten
 • Arvs- och gåvorätt
 • Äktenskapsskillnad
 • Bodelning
 • God man (offentliga uppdrag)
 • Bouppteckningar
 • Arvskiften
 • Rättsskydd genom Ditt försäkringsbolag
 • Rättshjälp

Skicka oss ett meddelande

Välj kontakt:


 • Offentlig försvarare
 • EKO-mål (skattemål och andra ekonomiska brottmål)
 • Målsägandebiträde
 • LPT-, LVM- och LVU-mål
 • Rättshjälp

Skicka oss ett meddelande

Välj kontakt:


Är Du kallad till Polisen?

Du kanske vet precis vad det rör sig om, men Du vet inte alltid vad polisen kan komma att vilja fråga Dig om. Det finns tillfällen när man som enskild måste se till att själv tillvarata sin rätt till offentlig försvarare.

En typisk sådan situation är att Du via telefon eller brev har blivit kallad till förhör hos polisen. Det kan på polisen ibland verka som en ren formalitet och inget att oroa sig för. Verkligheten är dock ofta en helt annan. Förhöret hålls som en del av en förundersökning och skulle Du efter förhöret enligt polisen vara misstänkt för brott, så kommer Du att delges misstanken. Det finns alltså inget krav på att du redan innan förhöret får reda på att Du kan komma att betraktas som misstänkt i den aktuella utredningen. Du kan då ha suttit och blivit förhörd utan försvarare närvarande och därmed gått miste om Din rätt.

Det är vår tydliga rekommendation att aldrig låta sig förhöras utan försvarare närvarande. Har Du ändå medverkat vid ett förhör och därefter delgivits misstanke om brott, har Du alltid rätt att inte ytterligare uttala Dig utan att ha försvarare närvarande.
Begär samtidigt att en offentlig försvarare skall förordnas.

Staten står för kostnaden för den offentlige försvararen, men Du kan få betala delar eller hela kostnaden, beroende på din inkomst, om Du vid en eventuell senare rättegång befinns skyldig.

Vem som har rätt till offentlig försvarare framgår av rättegångsbalken. Den som är anhållen, häktad eller har delgivits misstanke om brott, som inte har kortare straff än fängelse i sex månader, har rätt att på begäran få förordnat en offentlig försvarare. Därutöver skall offentlig försvarare förordnas om du med tanke på utredningen i brottet är i behov av försvarare eller om det föreligger tveksamheter kring vad för påföljd som skulle bli aktuell vid en eventuell fällande dom. Dessutom skall offentlig försvarare förordnas om det med hänsyn till Dina personliga förhållanden eller brottet föreligger särskilda skäl.

För det fall du inte får någon offentlig försvarare har Du alltid rätt att anlita en privat försvarare. När det gäller privata försvarare är det inte staten som står för kostnaden, men Du kan få ersättning för delar av Dina kostnader vid en helt eller delvis friande dom.

Rätten att ha en offentlig försvarare närvarande vid förhör är en central del av den enskildes rättssäkerhet – var inte passiv och gå miste om din rätt. Vi på Advokatfirman Schumacher & Co åtar oss uppdrag som offentlig och privat försvarare.

Kontakta oss innan Du går till polisen!

Allmän rättshjälp och rättsskydd

Vi tar normalt betalt per timme. Arvodena varierar beroende på ärendet som sådant, svårighetsgrad, utfall etc. Du kan i vissa fall (vanligtvis vid tvister) få hjälp med Dina kostnader enligt följande av två system:

a: I en civilrättslig tvist kan man genom sin företags- eller hemförsäkring eller annan motsvarande försäkring erhålla s.k. rättsskydd. Rättsskyddet betalar en viss andel av processkostnaderna intill ett maximibelopp. Självrisken uppgår normalt till 20 procent, men kan variera beroende på vilken försäkring och försäkringsbolag Du har. Vi biträder Dig med ansökan.

b: I vissa undantagsfall kan man genom staten erhålla s.k. allmän rättshjälp. Vi biträder Dig naturligtvis med ansökan.

Kontakta oss idag om det är något Du undrar över.