Drottninggatan 13, IV SE-252 21 Helsingborg, Sweden
+46-42-13 60 03

Brottmål och offentlig rätt

Advokatfirman är verksamma som offentlig försvarare.

Den som är misstänkt för ett brott har rätt att anlita en försvarare som biträder denne i målet och kan i vissa fall ävenså erbjudas en offentlig försvarare.

En offentlig försvarare är en försvarsadvokat som utses av tingsrätten.

Den misstänkte har möjlighet att själv begära en viss advokat som offentlig försvarare eller att godta den staren förordnar.

För att kunna få en offentlig försvarare krävs det vanligtvis att det rör sig om misstanke för allvarligare brott, vid mindre allvarliga brott krävs särskilda skäl som domstolen får bedöma, 21 kap. 3 § a rättegångsbalken.

Vi hjälper er i ekonomiska brottmål.

EKO-mål avser brottslighet som sker inom ramen för en näringsverksamhet.

Vi åtar oss uppdrag såsom målsägandebiträde. Kontakta oss idag!

Ett målsägandebiträde ska tillvarata målsägandens (brottsoffret) intresse i domstolen.

Då en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i nära förhållande till, misstänks för brott mot ett barn kan barnet få en särskild företrädare som ska tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i rättegången.

Advokatfirman åtar sig uppdrag såsom särskild företrädare för barn.

Kontakta oss för rådgivning.

Advokatfirman åtar sig uppdraget som offentligt biträde i måltyperna LPT- LVU- och LVM.

Att få rättshjälp innebär att staten betalar delar av dina kostnader för den advokat eller jurist som biträder dig i en viss angelägenhet, ditt rättshjälpsbiträde.

Vi hjälper dig att kontrollera om du har rätt till rättshjälp, om du uppfyller kriterierna hjälper vi dig med din ansökan om rättshjälp.

Är Du kallad till Polisen?

Du kanske vet precis vad det rör sig om, men Du vet inte alltid vad polisen kan komma att vilja fråga Dig om. Det finns tillfällen när man som enskild måste se till att själv tillvarata sin rätt till offentlig försvarare.

En typisk sådan situation är att Du via telefon eller brev har blivit kallad till förhör hos polisen. Det kan på polisen ibland verka som en ren formalitet och inget att oroa sig för. Verkligheten är dock ofta en helt annan. Förhöret hålls som en del av en förundersökning och skulle Du efter förhöret enligt polisen vara misstänkt för brott, så kommer Du att delges misstanken. Det finns alltså inget krav på att du redan innan förhöret får reda på att Du kan komma att betraktas som misstänkt i den aktuella utredningen. Du kan då ha suttit och blivit förhörd utan försvarare närvarande och därmed gått miste om Din rätt.

Det är vår tydliga rekommendation att aldrig låta sig förhöras utan försvarare närvarande. Har Du ändå medverkat vid ett förhör och därefter delgivits misstanke om brott, har Du alltid rätt att inte ytterligare uttala Dig utan att ha försvarare närvarande.
Begär samtidigt att en offentlig försvarare skall förordnas.

Staten står för kostnaden för den offentlige försvararen, men Du kan få betala delar eller hela kostnaden, beroende på din inkomst, om Du vid en eventuell senare rättegång befinns skyldig.

Vem som har rätt till offentlig försvarare framgår av rättegångsbalken. Den som är anhållen, häktad eller har delgivits misstanke om brott, som inte har kortare straff än fängelse i sex månader, har rätt att på begäran få förordnat en offentlig försvarare. Därutöver skall offentlig försvarare förordnas om du med tanke på utredningen i brottet är i behov av försvarare eller om det föreligger tveksamheter kring vad för påföljd som skulle bli aktuell vid en eventuell fällande dom. Dessutom skall offentlig försvarare förordnas om det med hänsyn till Dina personliga förhållanden eller brottet föreligger särskilda skäl.

För det fall du inte får någon offentlig försvarare har Du alltid rätt att anlita en privat försvarare. När det gäller privata försvarare är det inte staten som står för kostnaden, men Du kan få ersättning för delar av Dina kostnader vid en helt eller delvis friande dom.

Rätten att ha en offentlig försvarare närvarande vid förhör är en central del av den enskildes rättssäkerhet – var inte passiv och gå miste om din rätt. Vi på Advokatfirman Schumacher & Co åtar oss uppdrag som offentlig och privat försvarare.

Kontakta oss innan Du går till polisen!